eUlgi

System do rozliczania kwot obniżenia wpłat na PFRON

O systemie

System eUlgi ma na celu umożliwienie sprzedającemu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji poprawne obliczanie tzw. kwoty ulgi, comiesięczne tworzenie obowiązkowej dokumentacji wynikającej z tejże ustawy, comiesięczne wysyłanie do PFRON informacji o kwocie obniżenia, comiesięczne przekazywanie informacji o kwocie obniżenia partnerom biznesowym, comiesięczne tworzenie ewidencji o wystawionych informacjach, a także tworzenie innych zasobów informatycznych usprawniających zarządzanie i bieżącą pracę osób odpowiedzialnych za rozliczenia z Funduszem. Ponadto system eUlgi usprawnia bieżącą pracę kontrahentów (nabywców kwoty ulgi) poprzez otrzymywanie w czasie rzeczywistym pełnych informacji o kwocie ulgi.

1. Funkcje systemu eUlgi dla sprzedającego:
 • zapewnienie obliczenia kwoty obniżenia wpłat na PFRON na zasadach wynikających z art. 22 ustawy o rehabilitacji oraz przepisów wykonawczych wydanych do tego przepisu obowiązujących od 1 lipca 2016,
 • tworzenie informacji dla kupujących o kwocie obniżenia (INF-U),
 • tworzenie informacji o wystawionych informacjach o kwocie obniżenia (INF-1-u),
 • tworzenie ewidencji o wystawionych informacjach o kwocie obniżenia,
 • archiwizacji ewidencji nie rzadziej niż raz w miesiącu, wg wymagań Web Content Accessibility Guidelines ) WCAG 2,0 co najmniej na poziomie AA,
 • umożliwienie wysyłki informacji o kwocie obniżenia (INF-U) w formie PDF i potwierdzenie otrzymania informacji INF-U przez zainteresowanych partnerów biznesowych,
 • umożliwienie korygowania wystawionych informacji o kwocie ulgi,

2. Funkcje systemu eUlgi dla nabywcy ulgi:
 • uzyskiwanie informacji o wystawionej fakturze przez sprzedającego za zakup produkcji lub usługi,
 • uzyskiwanie informacji o kwocie obniżenia poprzez wydruk z formatu PDF,
 • uzyskiwanie komunikatów o wystawionej informacji o kwocie obniżenia SMS-em,
 • uzyskiwanie komunikatów o wystawionej informacji o kwocie obniżenia e-mailem,
 • potwierdzenie otrzymania informacji o kwocie obniżenia dla sprzedającego,
 • bieżące kontrolowanie upływającego terminu do wykorzystania każdej otrzymanej informacji o kwocie ulgi (okres 6 miesięcy),
 • wymianę innych informacji pomiędzy sprzedającym a kupującym.

3. Dostęp do sytemu eUlgi dla nabywcy umożliwia uzyskanie danych od sprzedającego, a w szczegóności:
 • o dacie wystawienia faktury,
 • o kwocie brutto z wystawionej faktury,
 • o terminie płatności wynikającym z wystawionej faktury,
 • o terminie uregulowania płatności z wystawionej faktury,
 • o dacie wystawienia informacji o uldze,
 • o maksymalnej dacie do wystawienia informacji o uldze,
 • o kwocie ulgi,
 • o okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono informacje zwykłe i korygujące,
 • o numerze ujęcia kwoty ulgi w ewidencji,
 • o uzyskaniu stanu zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) według stanu na dzień 1 lipca 2016 r.

4. System eUlgi dla nabywcy ulgi, w szczególności:
 • umożliwi 6 miesięczną kontrolę wykorzystania kwot ulgi (niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniania we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia),
 • będzie komunikatorem o upływającym terminie do wykorzystania kwoty ulgi,
 • umożliwi wpisanie kwoty obniżenia do DEK-I-u (Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • umożliwi przekazanie informacji sprzedającemu o uregulowaniu należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze,
 • umożliwi pobranie wystawionej faktury przez sprzedającego.

Ustawowy obowiązek wnoszenia opłat do PFRON (zakres podmiotowy)
Wpłata ma charakter wskaźnikowo-kwotowy. Jej konstrukcja opiera się na alternatywnym wobec zatrudniania wymaganej liczby osób niepełnosprawnych obowiązku comiesięcznego opłacania kwoty wyrażonej iloczynem części przeciętnego wynagrodzenia i liczby etatów brakujących do osiągnięcia przez pracodawcę wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ogólny zakres obowiązku dokonywania wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia określa art. 21 ust. 1 ustawy. Z przepisu tego wynika, że podmiotem, którego dotyczy obowiązek wpłaty, jest co do zasady pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Kluczowe dla stwierdzenia, czy danego podmiotu dotyczy obowiązek omawianej wpłaty, jest ustalenie, czy jest on pracodawcą, oraz prawidłowe obliczenie stanu zatrudnienia ogółem i ustalenie, a także ustalenie czy w odniesieniu do tego pracodawcy nie zachodzą wyłączenia podmiotowe
Do wpłat na Fundusz zobowiązani są pracodawcy, o których mowa w:

 • art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit.a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są dokonywać wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat (art. 49 ustawy o rehabilitacji).

Pracodawcy, o których mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji zobowiązani są do wpłat na PFRON w dniu rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa w art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zobowiązania spłacone po terminie wymagalności zostają rozliczone proporcjonalnie na kwotę główną i odsetki. W przypadku dokonania wpłaty bez uwzględnienia należnych odsetek po jej rozliczeniu pozostaje zaległość w kwocie głównej, od której odsetki naliczane są do dnia wpłaty. Odsetki za zwłokę winny być wpłacane bez wezwania organu podatkowego art. 55 Ordynacji podatkowej).

3 proste kroki


Dołożyliśmy wszelkich starań, by korzystanie z naszej aplikacji było jak najprostsze.

Import kontrahentów i faktur
w formacie xls/xml


Automatyczne wygenerowanie deklaracji
INF-1 i INF-1-U


Przygotowanie deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej do wysyłki

System eUlgi w wersji standardowej posiada moduł automatycznego importu zarówno informacji o kontrahentach, jak również wszystkich niezbędnych faktur koniecznych do przygotowania deklaracji z systemów:Akty prawne


Rozporządzenie MRPiPS w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dziennik Ustaw 29.06.2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dziennik Ustaw 29.06.2016Akty prawne dotyczące pracodawców zobowiązanych do wpłat na Fundusz

USTAWY
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 747),
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1116),
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 78, poz. 684, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 553, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpień 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783, z późn. zm.).


ROZPORZĄDZENIA I INNE

Wzory deklaracji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2015 r., poz. 101).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2011 r., Nr 44, poz. 231).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2003 r., Nr 105, poz. 989).

Wzory informacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 809).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 104, poz. 969).

Przeciętne wynagrodzenie
Komunikaty Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748).

Odsetki od zaległości podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r., Nr 165, poz. 1373, z późn. zm.).
Obwieszczenia Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w sprawie wysokości stawek odsetek za zwłokę, na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 613).

Orzekanie o niepełnosprawności
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U. z 1998 r., Nr 124, poz. 820, z późn. zm.).

Statystyka publiczna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. z 1999 r., Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).


Panel główny

wersja webowa

Lista kontrahentów

wersja webowa

Lista faktur

wersja webowaPanel Logowania

wersja mobilna

Formularz dodawania

wersja mobilna

Ulgi


Wystawianie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Z dniem 1 lipca 2016 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 1886) – zmieniono sposób określania podmiotów mających prawo do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…) obowiązkowe wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych – w wysokości, co najmniej 30%. Warunkiem obniżenia wpłaty jest: udokumentowanie zakupu fakturą; uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu; udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego (INF-U) niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. Oprócz terminowego wystawienia informacji (INF-U) ustawodawca na sprzedającego nałożył obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (ewidencja); przekazywania Zarządowi Funduszu informacji miesięcznej o informacjach o kwocie obniżenia (INF-1-u) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawił informacje.

W sytuacjach gdy sprzedający naruszy ustawowe obowiązki w zakresie wystawiania informacji dokonuje wpłaty na Fundusz ( art. 22 b ustawy o rehabilitacji ) w wysokości: 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach,10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku naruszenia terminu do wystawiania informacji, 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku niespełnienia warunków do wystawiania informacji, trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji, w przypadku podania niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji.

Kwotę obniżenia (tzw. kwotę ulgi) oblicza się uwzględniając stany zatrudnienia ogółem pracowników sprzedającego, stany zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, stany zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników sprzedającego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (art. 22 ust. 2 ustawy o rehabilitacji) a także przychód ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu na rzecz nabywcy, przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu, najniższe wynagrodzenie pomniejszone składki na ubezpieczenia społeczne.


Kontakt

Info Baza Solution Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 17
62-300 Września
+48 (61) 640 23 20 wew. 874 lub wew. 833
+48 531 017 409
+48 531 017 423
biuro@info-baza.pl
NIP 789-16-53-574
REGON 300170282

Masz pytania? Zostaw numer, oddzwonimy.